(متن پیاده سازی شده از گفت و گویی با ایلیا میم)

 ما هرگز فرقه نبودیم و نیستیم. بلكه جمعیت ال یاسین، رویكرد و برنامه های ضد فرقه گرایی داشته است. برای این واقعیت، حداقل بیست و هفت دلیل محكم وجود دارد. تشكل های مردمی ما هرگز فرقه نبودند.

مطالعه بیشتر...

(قسمت اول)
به روایت ال یاسین
 مخاطبان تعالیم استاد از همۀ اقشار مردم بودند... اما مهمترین مخاطبان، جوانان و دانشجویان و اهالی فکر و فرهنگ و دانشگاهیان بودند. خود اینها هم سه طیف هستند.

مطالعه بیشتر...

به روایت ال یاسین

ال یاسین از گروهها و طیف های مختلفی تشكیل شده است. من شروع شكل گیری جمعیت و چگونگی آن را نمی دانم اما از مقطعی در جریان تغییرات آن قرار داشتم.

مطالعه بیشتر...