این گفتگو با دکتر رامین احمدی و سخنگوی وقت جمعیت ال یاسین در زمان دومین دستگیری استاد ایلیا میم رام الله در سال 1387 صورت گرفته است. 

 

صفحه3 از3