گفتگویی با یکی از شاگردان ایلیا رام الله درباره دروغهای مندرج در ویژه نامه سراب- جام جم

 

قسمت دوم گفتگو با یکی از شاگردان ایلیا رام الله درباره دروغهای منتشره در ویژه نامه سراب- جام جم

 

این مصاحبه در زمان بازداشت خانم نازی حسامی در سال 1388 با مادر ایشان خانم فریده رساپور صورت گرفته است. 

قسمت سوم گفتگو با یکی از شاگردان ایلیا رام الله درباره دروغهای منتشره در ویژه نامه سراب- جام جم

 

این گفتگو در اسفندماه 1387 و بعد از دومین دستگیری استاد ایلیا میم رام الله (پیمان فتاحی) صورت گرفته است.