خطا
  • JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 44


در برخورد با چیزها سئوال كن یعنی چه و مفهوم را بیاب. و اینگونه جریان شناخت باطنی را در زندگی‎ات پدیدار كن. برای یافتن معنا تلاش كن آنگاه حتی اگر معنا را پیدا نكنی معنا تو را می‎یابد.

مطالعه بیشتر...

(قسمت اول توصیه ها به بنیانگذاران انجمن متفکران و محققان)

 قبل از آنكه شروع كنید تمام كنید و پیش از آنكه بروید، به مقصد برسید. پس قبل از تصمیمات خود دوراندیشی كنید و احتمالات و امتدادهای ممكن را ببینید و تدبیر كنید.(1)
 
مدیریت را از راه مشاهده مدیریت مدیران بزرگ و نقایص مدیران ناموفق بیاموزید.(2)

مطالعه بیشتر...


روش ده انگشتى - فرم ده هفتم

در نظام تفكر متعالى و نظام‏هاى دیگر، روش‏هاى بسیارى براى اندیشیدن و من‏جمله تصمیم‏گیرى وجود دارد كه بعضاً پیچیده یا ساده هستند. در نظام تفكر متعالى، روش‏هاى تفكر، تشخیص و تصمیم‏گیرى در یكى از دو روند ظاهر یا باطن‏گرا جاى مى‏گیرند. بنابراین در این نظام، دو جریان تفكرى وجود دارد. جریان تفكر ظاهرگرا كه براساس واقعیت‏هاى محسوس و قابل تشخیص حركت مى‏كند و تفكر باطن‏گرا كه اتكاء اصلى آن به اسرار و ناشناخته‏هاست.

مطالعه بیشتر...


 سؤال كلید تفكر است و تفكر كلیدیست از كلیدهاى دانایى. پس سؤال كن تا بدانى و به خوبى بپرس تا به خوبى پاسخ بگیرى.
 

مطالعه بیشتر...

در تفكر متعالی كه درباره ‏اش گفته‏ ام، متفكر مشاهده ‏گر نیز هست. اگر ظاهرگراست باطن‏ گرا هم هست زیرا او تسلیم نور است و نور كامل است. او با سؤال خود نور را جستجو می ‏كند و با چشمان خود آنرا می‏ یابد و از آن بهره ‏مند می ‏گردد. سرانجام او آنقدر می‏یابد كه به چشمه‏ ای از نور بدل خواهد شد...

مطالعه بیشتر...