• پرینت

مردم و حكومت ها با فرستادگان خداوند چگونه برخورد كردند؟ این را خداوند در قرآن بارها بیان كرده است. انبیاء الهی و مردان خدا، غالباَ از طرف مردم و حكومت های زمان خودشان متهم و محكوم شده اند.

متهم به دیوانگی، به جادوگری، به فریبكاری و دروغ گویی؛ به تلاش برای كسب قدرت و مقام؛ به خودنمایی و بدعت گذاری و سنت شكنی؛ و به شعر خوانی و شعار گویی. و بسیاری دیگر توسط آنان محكوم شده و به قتل رسیده اند. آنان برای بدنامی صالحان به هر كاری دست زدند. تهمت ها، شایعه ها، جعلیات، شهادت های دروغ، تبلیغات مسموم، مدرك سازی ها، جار زدن ها، تهدیدها و فشارها. اما چون خدا با فرستادگان خود بود سرانجام فرستادگان الهی پیروز و همه دشمنان آنان هلاك شدند. با وجود آنكه همه آنها دارای نشانه هایی از طرف خداوند بودند كه ادعایشان را به اثبات می رساند اما دشمنان خداوند، به عمد از توجه كردن به این نشانه ها طفره می رفتند. یا سعی داشتند آن را به گونه ای بی اعتبار كنند. در عوض گاهی از سر جهالت و هوس های خود نشانه هایی مضحك را درخواست می كردند. مانند اینكه اگر راست می گویید پس چرا خداوند فرشتگان خود را نمی فرستد تا شما را تأیید كنند یا اینكه چرا خداوند خودش پایین نمی آید و حرف شما را نمی زند. یا معجزاتی غیر از آنچه واقع شده بود را در خواست می كردند كه خداوند فرمود حتی اگر وقوع این را هم ببینند باز هم ایمان نمی آورند و می گویند این جادو و چشم بندی است…
غالباً تعداد یاران چنین بزرگانی در زمان خودشان اندك بود…
 قدر آنها تا سال ها بعد از آنها شناخته نشد. آنان بیشتر مورد قبول و قدردانی غریبه ها بودند تا مردم خود و از جانب مردم خود رانده می شدند. استدلال مردم این بود كه كسی كه تا دیروز مثل ما بوده، مثل ما خورده و خوابیده و رفتار كرده، و آنچه بر ما گذشته بر او هم گذشته چطور ممكن است ناگهان منتخب خدا شود و رابط جهان بالا با پایین باشد. حتی اكثراً خانواده و نزدیكان آنها نیز از قبول آنها سر باز زدند و به انكار آنها پرداختند. گاهی دشمنی و انكار این گروه اخیر بیش از سایرین می شد…
با آنكه وجود شیطان صفتان پر از دروغ و تناقض است اما آنها در كمین می نشستند تا بلكه تناقض یا دروغی در وجود صالحان بیابند و آنرا به نیزه ای ضربه زننده تبدیل كنند و به صالحان بتازند و چون تناقضی نمی یافتند آنرا با فكر خود می ساختند و بهانه سازی می كردند. اگر راه های تهاجم بر آنها بسته می شد از آن بزرگان دوری می كردند و به جنبه ای دیگر مشغول می شدند تا بلكه صدای آنان را نشنوند و خیالشان آسوده بماند…
حركت بزرگان بر خلاف حكام ظالم بود و منافع آنها را به خطر می انداخت پس حكام ظالم از هر طریقی كه می شد بر آنان می تاختند و سعی در تخریب و نابودی آنان داشتند و شاید هم با دروغ سازی های خود به ظاهر تا چند روزی موفق می شدند و حتی مردم را وادار می كردند كه آن بزرگان را لعن و تقبیح كنند و به شكل های گوناگون آنان را به توهین و تمسخر بگیرند. اما از آنجا كه حقیقت آشكار شدنیست بزودی همه این نیزه های پلید خرد می شد؛ دروغ ها و تهمت ها فاش می شد؛ توطئه ها برملا می گشت و جعلیات به اعترافات مبدل می شد.
بزرگان بسیار بیشتر از تعداد دوستان، دشمن داشته اند. حتی بعضی از بزرگان را می توان با شمارش دشمنانشان شناخت. 
… خدا با هر كه باشد فتح و پیروزی برای اوست.

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn