و مكروا و مكر الله( قسمت دوم)

(استخراج هايي از تفسير آية و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين)

دشمن سعي مي‏كند كوه تو را كاه جلوه دهد و از كاه تو كوه بسازد. او در صدد است عيبي از تو بيابد يا عيبي از تو بسازد و آرزو دارد كه يك كلاغ را يکصد كلاغ كند. او سعي مي‏كند هر چيزي را كه درباره تو مي‏داند بر عليه تو بكار ببرد.

 

حسن‏هاي تو حزن‏هاي اويند پس از او كينه به دل نگير كه مي‏خواهد حزن‏هايش را بزدايد. او اينكار را از طريق ناديده گرفتن حسن‏هاي تو مي‏كند. اين طبيعي است كه دشمن سعي كند هر طوري كه مي‏تواند به تو ضربه زند، به تو حسد داشته باشد و تو را بدبينانه ببيند.(1)

 

اگر شنيديد كه منافقي در حال دفاع از حق است باور نكنيد زيرا هيچ حقي موافق منافقان نيست و هيچ منافقي به واقع حامي حق نيست. اگر منافق را در راستي و درستي ديديد بدانيد كه حقه‏اي در كار است و بزودي بازي وارونه خواهد شد.(2)

اگر كسي به مقدسات تو توهين كرد توهين او را با توهين جواب نده. غيرت مقدس‏ات را هوشمندانه و مدبرانه نمايان كن. نگذار مقدسات‏ات به نقاط ضعف‏ات مبدل شود. اگر مقدسات الهي تو بي‏حرمت شدند، تفكر كن و خردمندانه تصميم بگير آنگاه ريشه‏اي‏ترين، كوبنده‏ترين و مؤثرترين واكنش ممكن را نشان بده ابتدا سعي كن كه بي‏طرفانه و بدون تعصب، واقعيتها و نشانه‏ها را آشكار نمايي. توهين‏كننده را آگاه كن و با روشنگري‏ات او را هدايت كن اما اگر او به عمد و دانسته توهين كرد، اگر قصد او براي ضربه زدن جدي بود، عادلانه و متناسب، مجازات‏اش كن و نتيجه كارش را به او برسان.(3)

بسياري از حرفها هستند كه ظاهراً درست‏اند اما باطناً اشتباهند. به ظاهر راست‏اند ولي در باطن دروغ‏اند.(4)

هيچ منافقي قابل اعتماد نيست پس به هيچ منافقي و كسي كه آلوده به نفاق است اعتماد نكنيد و براي خبرهايش اعتبار چنداني قائل نشويد.(5)

اخبار رسانه‏هاي عمومي و مخصوصاً تلويزيون و نشريات، عموماً حاوي دروغ‏ها و تحريفات فراوان است. بنابراين در برخورد با اخبار رسانه‏هاي عمومي و هنگام شنيدن حرفهاي مردم با هوشياري و تعمق مواجه شويد. به عين وقايع، اگر كاملاً مستند و همراه با شواهد و نشانه‏هاي كافي باشند تا حد زيادي اعتماد كنيد اما به تحليل‏ها، تفسيرها و نتيجه‏گيري‏هايي كه ارائه مي‏دهند اساساً اعتماد نكنيد و اهميت زيادي براي آن قائل نشويد.(6)

رسانه‏هاي عمومي از ابزارهاي سيستم تبليغاتي‏اند و سيستم‏هاي تبليغاتي داراي عناصر بنيادي دروغ و فريب و حقه‏بازي‏اند بنابراين هرگز نمي‏توان از درستي اخبار آنها مطمئن بود و بلكه هميشه بايد با شك و ترديد به آنها گوش كرد مگر در مواردي كه عين يك واقعه آنهم بصورت مستند و از طريق رسانه‏هاي غيرهمگرا مطرح مي‏شود.(7)

وقتي قلم دست دشمن است از او انتظار نداشته باش كه در تأييد تو و براي تو بنويسد. توقع عاقلانه اين است كه بداني او بدترين چيزها را درباره تو خواهد گفت و نوشت و هر طوري كه بتواند تو را تخريب خواهد كرد.(8)

براي دروغ‏هايي كه دشمن درباره تو مي‌‌گويد و مي‏سازد اهميتي قائل نشو اما پاسخ مناسب و به هنگام را فراموش نكن و مترصد باش تا در فرصت مناسب دروغ‏ها و دروغگويي او را فاش كني و او را از كار بيندازي.(9)

بسياري از سياست‏بازان مانند صيادان و شكارچيان پرندگانند و همان كاري را با مردمان خود مي‏كنند كه آنها با پرندگان اسير خود انجام مي‏دهند. حرفهايشان را باور نكن. فريب تبليغات و اخبار آنها را نخور كه هر چه مي‏گويند براي استعمار و اسارت تو است. هر چه مي‌‌گويند، بدان دروغ و فريبي در آن نهفته است. حتي وقتي كه ظاهراً راست مي‏گويند. ممكن است چند باري راست بگويند اما مي‏خواهند تو را فريب دهند تا تو به آنها اعتماد كني و بعد بايد منتظر دروغي بزرگ باشي. سياست‏بازان و قدرت‏طلبان و منافقان هميشه بر ضد حق و مردان حق بوده‏اند و همواره از هر طريق در تلاش بوده‏اند تا حق و حق‏پيشه‏گان را محكوم سازند. حتي وقتي كه ظاهراً آنها را تأييد كرده‏اند زيرا اين تأييد ظاهري مقدمه يك محكوميت ناگهاني بوده است. پس هرگز به رسانه‏ها و ماهواره‏ها و اخباري كه از طريق آنها منتشر مي‏شود اعتماد و اعتنا نكن زيرا آنها همواره در كنترل سياستمداران بوده است.(10)

خودت كشف كن و سپس بپذير. باور كردن حرفها و باورهاي ديگران، روش حقيقت‏جويان نيست.(11)

ببين چه كسي مي‏گويد چيزي هست يا چيزي نيست. اگر او از صالحان و صديقان نيست، نپذير...(12)

حاكمان زورگو و زورمندان باطل‏پيشه براي بي‏اثر ساختن حضور بزرگان، به هر حقه و دروغي متوسل شده‏اند و بعد از اين نيز مي‏شوند. آنها به هر حيله‏اي دست مي‏زدند تا تعليم و حركت مردان حق را بي‏اعتبار سازند و بركات حضور آنان را بپوشانند. براي چنين تهاجمي تبليغات لازم بود و عواملي كه بتوانند اين تبليغات را به راه انداخته و ادامه دهند. تحريف كردن، به تمسخر گرفتن، بايكوت، تظاهر به كم‏اهميتي و بي‏اهميتي موضوع، ايجاد شواهد جعلي و توخالي، برچسب زدن، نسبت دادن موارد نفرت‏انگيز و منفور به حريف، طراحي تهمت‏ها و توطئه‏ها و تنظيم اعترافات دروغين (...) از روش‏هاي معمول چنين تبليغاتي بوده است. براي افزايش تأثير تبليغات، تكرار و تداوم آن و بيان گاه به گاه آن، آن هم به صورتهاي مختلف، بعنوان يك راه حل مؤثر اعمال مي‏گرديد. اگر در چنين مواردي تبليغات سمي و سمپاشي‏هاي ذهني مؤثر واقع نمي‏شد، حكومتهاي فاسد، به تهديد و ترساندن روي مي‏آوردند و روش مستقيم‏تري را در تهاجم به كار مي‏بستند. اين روش تهاجم در نهايت به برخورد رو در رو و فيزيكي منجر مي‏گرديد.(13)

در طول تاريخ سياستمداران و قدرت‏طلبان هميشه دروغ گفته‏اند و هميشه دروغ خواهند گفت. به هيچ چيز آنها نبايد اعتماد كرد مگر به اينكه هميشه نيرنگ و حقه‏اي در جيب دارند.(14)

به هيچ حرف دشمن نبايد اعتماد كرد چون دشمن با همه حركاتش، قصد ضربه زدن و مغلوب ساختن تو را دارد.(15)

وقتي قدرت و تبليغات در دست دشمن است منتظر باش تا تو را منفور، منحرف، خطاكار، دروغگو و خطرناك معرفي كند و آنطور كه تو نيستي تو را نشان دهد. اين طبيعي‏ترين واكنشي است كه دشمن در برابر تو خواهد داشت.(16)

عموماً تبليغات آميخته به دروغ است پس هرگز به تبليغات اعتماد نكن. تبليغات در نهايت مي‏خواهد چيزي را به تو بقبولاند و براي اين قبولاندن ممكن است از هر حقه‏اي استفاده كند پس هرگز آن را درست ندان چون هميشه واقعيت را بسيار كوچكتر يا بزرگتر از آنچه هست نشان مي‏دهد و بلكه دروغ را بعنوان واقعيت و واقعيت را بعنوان دروغ بيان مي‏كند.(17)

حرف مشتركي كه دو منبع خبري متضاد و غيرهمسو مي‏گويند بسيار بيشتر از حرفهاي دهها منبع خبري همگرا، قابل اعتماد است.(18)

انسانها و چيزها نه كاملاً خوب‏اند و نه كاملاً بد. و تبليغات اصولاً مي‏گويد چيزها يا كاملاً خوب‏اند يا بد.(19)

با بدبين‏ها و بدبيني‏ها، بدبينانه برخورد كن. وقتي دروغگو حرف مي‏زند اگر با بدبيني به او گوش نكني، به خودت دروغ گفته‏اي. اگر در برخورد با كسي كه منكر واقعيات و نشانه‏هاي واقعي است خوش‏بين و پذيرنده باشي، تو نيز واقعيت و نشانه‏هاي واقعي را انكار كرده‏اي. تو مي‏تواني بدبيني را با بدبيني و دروغ را با انكار آن پاسخ دهي و به دروغگو راستش را نگويي چون آن راست را هم به دروغ تبديل مي‏كند. دروغ دروغگو را به خودش برگردان و مكرش را متوجه خودش كن. بدبين را با بدبيني‏اش مواجه ساز و كافر و كفر و افكار او را نپذير.(20)

محبوب‏ترين انسانهاي تاريخ بشر، غالباً در مقاطع كوتاهي از زمان، در نظر اكثر مردم، منفورترين‏ها بوده‏اند. به ياد داريد در زندگي نوح و ابراهيم و لوط و موسي و داوود (ع) كه همگي از بزرگترين موجودات عالم بوده‏اند، همين بوده. يوسف در ميان برادرانش و مسيح و محمد و اكثر انبياء ديگر هم، در ميان مردمان خود، همين مقاطع را تجربه كرده‏اند.(21)

منافقان و منكران حق همه چيز را بدبينانه نگاه مي‏كنند و محكوم مي‏كنند. آنها بر ضد هر حقي موضع مي‌‌گيرند و به هر حريمي تجاوز مي‏كنند زيرا خود آنان پيش از اين محكوم شده‏اند و حريم خود را از دست داده‏اند... از عيب‏جويي و توهين و تمسخر آنها واهمه نداشته باش زيرا همه منافقان و منكران حق از لعنت هلاك‏كننده خداوند تغذيه مي‏كنند و به مدد آن به حيات غم‏انگيز خود در قبرستان ادامه مي‏دهند...(22)

اگر دشمن به تو گفت «ماست سفيد است» حرف او را باور نكن چون در باطن حرف او دروغي نهفته است. او قسمتي را به تو راست مي‌‌گويد تا قسمت دروغ را به تو بقبولاند. اگر از دشمن قبول كردي متوجه مي‏شوي كه منظور او سفيد بودن ماست نبوده بلكه اين بوده كه شير سياه است.(23)

از قضاوت ديگران نترس. از اينكه از قضاوت ديگران بترسي، بترس. اگر هستي چه نيازي به رد و قبول ديگران داري و اگر نيستي اين چه حماقتي است كه دروغ‏هاي خودت را باور كني. اگر محكوم‏شدني هستي بدان كه في الحال محكومي و اگر حقيقت با تو است چه باكي از قضاوت بدبينانة ديگران داري. چه كسي مي‏تواند حقيقت را به خيال خود محكوم كند و خود به واقع محكوم نشود. اگر همه تو را قبول كنند تو مثل همه مي‏شوي. بيشتر انسانها در تصرف تاريكي‏اند پس آنگاه واي بر تو. اگر كسي كه خداوند محكومش كرده تو را به واقع تأييد كند تو خود از محكوم‏شدگان خداوند هستي.(24)

وقتي كه نيازمند تأييد ديگراني بدان كه خداوند تو را تأييد نكرده است وقتي افكاري كه ديگران دربارة تو دارند برايت مهم است بدان كه مهمترين معناي زندگي‏ات را هنوز نيافته‏اي. ديگران چه كاري با تو مي‏توانند بكنند؟ نهايتش آن است كه تو را بكشند. پس اگر تو عاشق خدايت هستي و مشتاق ديدار او، اين بزرگترين كاري است كه آنان مي‏توانند برايت انجام دهند.(25)

به تحقيق بپذير نه به تبليغ . (26)

برگرفته از درس های هنر مبارزه متعالی- اثر ایلیا «میم»

 

 

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn