اگر عميقاً بداني كه دشمن منافق می خواهد با تو چكار كند، اگر بفهمی كه او برای تو چه می خواهد آنگاه اولين ضربه اساسی را به دشمن وارد كرده ای و اولين پيروزی ات را بدست آورده ای. 

 

بدان و مراقب باش كه دشمن منافق مي خواهد تو را بترساند، روحيه تو را تضعيف كند، تو را بخرد، فريب ات دهد و به هر شكل ممكن تضعيف ات كند. دشمن می خواهد تو را بشناسد اما تو او را نشناسی، تو را خواب كند و در بی خبری ات تو را از درون يا از نقاط حساس مورد هجوم قرار دهد و نابود كند. او می خواهد تو را به دنبال خودش بكشد، خسته و فرسوده ات كند. نا به هنگام تحريك ات كند يا تو را به فرار وا دارد. كاملاً مراقب اش باش او می خواهد قوای تو را متفرق كند چون مي داند كه قدرت تو در يكپارچگی تو است. سعي دارد اعتقادات و اهداف تو را تغيير دهد يا در آنها شك و ترديد و تزلزل وارد كند. او از تفكر و برنامه ريزی و هوشمندی تو وحشت دارد پس تلاش مي كند تا اين امكان را از تو سلب كند. از روابط وسيع و مؤثر تو بيمناك است بنابراين می كوشد كه آن را محدود سازد. او سعی دارد تا از نقاط ضعف تو، در جهت پيروزی و اقتدار خود، حداكثر استفاده را بكند. منتظر است تا حساس ترين و كاراترين ضربه را به تو وارد كند. قصد دارد در تو نفوذ كند و نقشه ها و افكار تو را بخواند. برای تخريب روحيه  تو و ضربه زدن به شخصيت تو به هر كاری كه برای اش ممكن است دست می زند و همه حقه های تبليغاتی را بكار می گيرد اما تو فراموش نكن كه دشمن منافق تو، لااقل بعنوان دشمن تو، دروغگو ترين، حقه باز ترين و بی اعتمادترين هاست... 

برگرفته از درس های هنر مبارزه متعالی- اثر ایلیا «میم»

 

به اشتراک گذاری این مطلب

DeliciousDiggFacebookGoogle BookmarksBalatarinTechnoratiTwitterLinkedIn